• Print
 
  Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi  
1
Geostoria
Italiano
Geostoria Geostoria Italiano  
2
Geostoria
Italiano Matematica Scienze Italiano  
3 Inglese Francese  Tecnologia  Arte e immagine
Scienze Motorie
e sportive
 
       
4 Inglese
Matematica
Francese
Arte e immagine
Matematica
 
5 Scienze Musica Italiano
Inglese
Matematica
 
6
Scienze Motorie
e sportive
Religione Italiano Musica  Lett. Inglese